Co exekutor nesmí zabavit

Které věci nesmí dlužníkovi (povinnému) exekutor zabavit – dle zákona 99/1963 Sb.

§ 322

(1) Exekutor nesmí postihnout exekucí věci, které jsou ve vlastnictví povinného a které povinný nezbytně potřebuje k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění svých pracovních úkolů, jakož i jiných věcí, jejichž prodej by byl v rozporu s morálními pravidly.

(2) Takto jsou z výkonu rozhodnutí vyloučeny zejména

  • běžné oděvní součásti, obvyklé vybavení domácnosti
  • snubní prsten a jiné předměty podobné povahy
  • zdravotnické potřeby a jiné věci, které povinný potřebuje vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě
  • hotové peníze do částky odpovídající dvojnásobku životního minima jednotlivce podle zvláštního právního předpisu, aktuálně 6.252,- Kč

(3) Je-li povinný podnikatelem, nemůže se výkon rozhodnutí týkat těch věcí z jeho vlastnictví, které nezbytně nutně potřebuje k výkonu své podnikatelské činnosti; to neplatí, vázne-li na těchto věcech zástavní právo a jde-li o vymožení pohledávky oprávněného, která je tímto zástavním právem zajištěna.

Takto je definovaný zákon, ale skutečnost je bohužel většinou jiná!

Zákon nedefinuje, které věci jsou nezbytně nutné k uspokojení potřeb povinného.

Dle názoru Nejvyššího soudu ČR tedy vyplývá jednoznačný závěr:
z věcí tvořící „obvyklé vybavení domácnosti“ nelze postihnout jen takové věci, které jsou nezbytné k uspokojování těch životních potřeb dlužníka či jeho rodiny, které lze hodnotit jako základní. Soudní výklad tedy směřuje k tomu, že z exekuce jsou v tomto směru vyloučeny jen věci, na které lze hledět jako na věci tvořící nezbytné vybavení domácnosti.

Bohužel i Nejvyšší soud výslovně nedefinoval, které věci jsou nezbytně nutné k uspokojení potřeb povinného. Bylo by vhodné, aby z hlediska právní jistoty účastníků exekučního řízení a předvídatelnosti soudního rozhodování, byl do českého zákona výslovně vložen výčet nezabavitelných věcí, podobně jako je tomu na Slovensku.

Výňatek ze slovenského zákona 233/95 Zb.

Podle ust. § 115 odst. 2 písm. b) zákona č. 233/95 Z., z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti totiž exekuci nepodléhá „nezbytné vybavení domácnosti“, přičemž zákon zároveň výslovně vypočítává okruh věcí, které jsou takto vyloučeny z exekuce“: „posteľ povinného a členov jeho rodiny, stôl, stoličky podľa počtu členov jeho rodiny, chladnička, sporák, varič, vykurovacie teleso, palivo, práčka, periny a posteľná bielizeň, bežný kuchynský riad, radiopřijímač.“

Bylo by tedy žádoucí, aby podobný výslovný výčet věcí, které exekutor exekucí nemůže postihnout, byl vložen i do českého zákona. Takové řešení by mělo tu výhodu, že by pak při provádění soupisu věcí exekutorem šlo jednoznačně určit, zda exekutor může postihnout danou věc exekucí či nikoliv.

Snadněji by se tak posuzovala i zákonnost postupu soudního vykonavatele nebo soudního exekutora, která bývá při exekuci nemovitého majetku někdy sporná!

Musíte si uvědomit, že exekutor nebude brát ohled na nic a bude se snažit zabavit všechny věci v místě, kde se dlužník (povinný) zdržuje nebo kde se exekutor domnívá, že se dlužník zdržuje a má v tomto místě nějaký nemovitý majetek a to bez ohledu na to, jestli jsou věci dlužníka nebo nejsou!

Exekutor je placený z toho, co zabaví nebo vydraží a pokud vám nezabaví finanční prostředky na účtech nebo nepostihne exekucí a dražbou vaši nemovitost, ze které se zaplatí celá exekuce, bude se snažit postihnout i váš nemovitý majetek.

 

Vyškrtnutí věcí ze soupisu – dle zákona 286/2009 Sb.

§68

(1) Ten, jemuž svědčí právo k věci, které nepřipouští exekuci (dále jen „navrhovatel“) může podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu. Návrh lze podat do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci, a to u exekutora, který věc pojal do soupisu. Opožděný návrh exekutor odmítne.

(2) O návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu rozhodne exekutor do 15 dnů od jeho doručení. Nebyl-li návrh odmítnut pro opožděnost, rozhodne exekutor o návrhu na základě znaleckých posudků, zpráv a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob, notářských nebo exekutorských zápisů a jiných listin, předložených navrhovatelem společně s návrhem.

(3) Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, souhlasí-li s tím oprávněný. Exekutor vždy vyškrtne věc ze soupisu, pokud během provádění exekuce vyjde najevo, že povinnému nepatří či patřit nemůže.

(4) Žalobu na vyloučení věci, podle § 267 občanského soudního řádu, může navrhovatel podat u exekučního soudu do 30 dnů od doručení rozhodnutí exekutora, kterým nevyhověl, byť jen z části, jeho včas podanému návrhu na vyškrtnutí věci ze soupisu. O tom musí být navrhovatel exekutorem poučen. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do uplynutí lhůty podle věty první a po dobu řízení o žalobě nelze sepsané movité věci prodat.“